close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • WIZY SCHENGEN

 • WYMAGANE DOKUMENTY W CELU ZŁOŻENIA WNIOSKU WIZOWEGO

  Wiza Schengen jest wydawana osobom, które planują pobyt na terytorium Polski lub państw Schengen łącznie (w czasie jednego lub kilku wyjazdów) do 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu, liczonego od daty wjazdu na terytorium państw członkowskich. Wiza Schengen jest również wydawana osobom które planują poruszać się po terytorium Schengen w celu tranzytu (pociągiem, samochodem, samolotem).   

  W obliczeniach długości pobytu na terytorium państw członkowskich nie uwzględnia się okresów pobytu dozwolonych na mocy zezwolenia na pobyt lub wizy długoterminowej (krajowej).

   

  Wiza Schengen o ograniczonej ważności terytorialnej LTV

  Wiza wydawana wyjątkowo, w określonych przypadkach. Upoważnia do przebywania na terytorium wydającego ją państwa.

  Może być ważna na terytorium więcej niż jednego państwa strefy Schengen, pod warunkiem wyrażenia zgodny przez każde z nich.  

   

  Tranzytowa wiza lotniskowa Schengen "A"*

  Wydawana jest osobom, które zamierzają udać się samolotem do państwa trzeciego a połączenie lotnicze przewiduje lądowanie na lotnisku położonym na terytorium RP. Tranzytowa wiza lotniskowa A upoważnia jedynie do wjazdu i pobytu w międzynarodowej strefie tranzytowej lotniska (nie upoważnia do wjazdu na terytorium Schengen czy opuszczenia strefy tranzytowej lotniska).


  * dotyczy obywateli: Afganistanu, Bangladeszu, Demokratycznej Republiki Konga, Erytrei, Etiopii, Ghany, Iranu, Iraku, Nigerii, Paksitanu, Sudanu i Sri Lanki. Obywatele wymienionych państw, posiadający ważne pozwolenie na pobyt wydane przez państwo strefy Schengen lub niektóre inne państwa, w tym Kanadę, są zwolnieni z wymogu uzyskania wizy lotniskowej.

   

  Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o wizę Schengen

  1. Wniosek wizowy wydrukowany ze strony www.e-konsulat.gov.pl  
   • W przypadku małoletnich wniosek wizowy składa i podpisuje jeden z rodziców lub opiekun prawny.
  2. Jedno kolorowe zdjęcie 3,5 x 4,5 cm zgodne z art. 10 ust.3 pkt.c pkt. c Wspólnotowego Kodeksu Wizowego
   •  Składając wniosek, osoba ubiegająca się o wizę C składa fotografię zgodnie z normami określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 1683/95, a jeżeli system VIS osiągnie sprawność operacyjną w myśl art. 48 rozporządzenia w sprawie VIS – zgodnie z normami określonymi w art. 13 niniejszego rozporządzenia;
  3. Dokument podróży, zgodny z art. 12:
   • Osoba ubiegająca się o wizę przedstawia ważny dokument podróży, który spełnia następujące kryteria:
    •  jest ważny jeszcze co najmniej trzy miesiące po planowanej dacie opuszczenia terytorium państw członkowskich lub, w przypadku kilku wizyt, po planowanej dacie ostatniego opuszczenia terytorium państw członkowskich. W uzasadnionych pilnych przypadkach kryterium to może zostać pominięte;
    •  zawiera przynajmniej dwie wolne strony;
    • został wydany w ciągu ostatnich dziesięciu lat.
  4. Podróżne ubezpieczenie medyczne.
   • Ubezpieczenie medyczne musi zawierać imię i nazwisko aplikującego o wizę oraz  adres jego zamieszkania w Kanadzie
   • Ubezpieczenie powinno być ważne na całym terytorium państw członkowskich i obejmować całkowity okres planowanego pobytu lub tranzytu danej osoby.
   • Minimalna kwota ubezpieczenia wynosi 30 000 EUR.
   • W przypadku ubiegania się o wizę wielokrotną ubezpieczenie powinno pokrywać termin pierwszego wjazdu (w przypadku wiz tranzytowych pełen wnioskowany okres).
    • Podczas kolejnych pobytów w strefie Schengen każdorazowo jest wymagane posiadanie ubezpieczenia medycznego.
  5. Dokumenty dodatkowe zgodnie z decyzją KE z 6 maja 2019 wprowadzającej wykaz dokumentów wspólnych.

  Czas rozpatrywania wniosku wizowego

  Zgodnie z art. 23 ust. 1-3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Wizowy (Dz.U. UE L z dnia 15 września 2009 r.) decyzję w sprawie wniosku podejmuje się w terminie do 15 dni kalendarzowych od dnia złożenia wniosku.

  W indywidualnych przypadkach termin ten można przedłużyć maksymalnie do 30 dni, zwłaszcza gdy konieczna jest dalsza kontrola wniosku.

  Wyjątkowo, gdy w konkretnych przypadkach potrzebne są dodatkowe dokumenty, termin ten można przedłużyć do maksymalnie 60 dni kalendarzowych.

   

  OPŁATA ZA ROZPATRZENIE WNIOSKU WIZOWEGO

  Opłata wizowa zgodnie z Tabelą opłat konsularnych

   

  Obowiązujące zniżki:

  1. Dla obywateli Ukrainy,  na mocy umowy między Wspólnotą Europejską a Ukrainą o ułatwieniach w wydawaniu wiz: https://www.msz.gov.pl/resource/ec88ebc5-fb91-4a7b-a1d1-eb9444f6e492:JCR 
  2. Dla obywateli Federacji Rosyjskiej, na mocy umowy między Wspólnotą Europejską a Federacją Rosyjską o ułatwieniach w wydawaniu wiz obywatelom Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej:  https://www.msz.gov.pl/resource/4941cfb0-ee70-4b35-a70d-b485447d8354:JCR
  3. Członkowie rodzin obywateli UE są zwolnieni z opłaty wizowej.

   

  Aplikujący otrzyma potwierdzenie uiszczenia opłaty za rozpatrzenie wniosku wizowego.

  W przypadku odmownej decyzji wizowej opłata wizowa nie podlega zwrotowi. 

   

  Dodatkowe informacje

  Zgodnie z artykułem 14(6) Kodeksu Wizowego konsulat może odstąpić od egzekwowania jednego lub kilku wymogów, jeżeli wiadomo, że osoba ubiegająca się o wizę wcześniej udowodniła, że jest uczciwa i wiarygodna, a zwłaszcza że z poprzednich wiz korzystała zgodnie z prawem, i jeżeli nie ma wątpliwości co do tego, że w chwili przekraczania zewnętrznych granic państw członkowskich będzie spełniała wymogi art. 5 (1) Kodeksu Granicznego Schengen.

  Zgodnie z artykułem 21 (8) kodeksu wizowego podczas rozpatrywania wniosku konsulat może w uzasadnionym przypadku zaprosić osobę ubiegającą się o wizę na rozmowę i poprosić o dodatkowe dokumenty, które nie były wskazane w wymienionym wyżej wykazie  (np., dokumenty umożliwiające ustalenie zamiaru opuszczenia terytorium strefy Schengen przez osobę ubiegającą się o wizę przed upływem terminu ważności wizy, o którą  aplikuje wnioskodawca.

  Urząd nie przyjmuje wniosków wizowych nadesłanych do Konsulatu faksem, pocztą lub poczta elektroniczną.

  Złożenie aplikacji wizowej oraz rozmowa z konsulem nie gwarantują przyznania wizy. Posiadanie wizy nie jest równoznaczne z automatycznym prawem wjazdu, posiadacz wizy zostanie poproszony na granicy zewnętrznej o przedstawienie dowodów, że spełnia warunki wjazdu, zgodnie z w art. 5 kodeksu granicznego Schengen. O wjeździe każdorazowo decyduje Straż Graniczna.

  Akty prawne:

  • Konwencja wykonawcza z dnia 19 czerwca 1990 r. do układu Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. między rządami państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej w  sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach (dz. urz. u.e. l 239 z 22.09.2000 r., z późn. zm.);
  • rozporządzenia PE i Rady (WE) nr 767/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wizowego systemu informacyjnego (vis) oraz wymiany danych pomiędzy państwami członkowskimi na temat wiz krótkoterminowych (rozporządzenie w sprawie vis) (dz. urz. UE l 218 z 13.8.2008 r. str. 60-81, z późn. zm.);
  • rozporządzenie (we) nr 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (sis ii); (dz. urz. ue l 381 z 28.12.2006r.);
  • decyzja rady 2007/533/wsisw z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (sis ii) (dz. urz. UE l 205 z 2007 r.)
  • decyzja komisji z dnia 30 listopada 2009 r. określająca pierwsze regiony, w których uruchomiony zostanie wizowy system informacyjny (vis) (dz. urz. UE l 236 z 27.01.2010 r.);
  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dz. u. z 2002 r. nr 101, poz. 926, z późn. zm.);
  • ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale rzeczypospolitej polskiej systemie informacyjnym Schengen oraz wizowym systemie informacyjnym (dz. u. z 2007 r. nr 165, poz. 1170, z późn. zm.);
  • system informacyjny Schengen. przewodnik „Korzystanie z prawa dostępu”

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: