close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • WIZY KRAJOWE

 • WYMAGANE DOKUMENTY W CELU ZŁOŻENIA WNIOSKU WIZOWEGO

  Żeby otrzymać wizę krajową uprawniającą do pobytu na terenie RP powyżej 90 dni, należy złożyć wniosek, w okresie nie krótszym niż 15 dni przed zaplanowaną podróżą.

   

  Wizy krajowe upoważniają do poruszania się po strefie Schengen przez 90 dni w okresie 180 dni - analogicznie do tytułów pobytowych.

  Wiza krajowa może być wydana z maksymalnym okresem ważności do 365 dni.

  Pobieranie odcisków palców (biometria) nie dotyczy osób ubiegających się o wizę krajową.

   

  Dokumenty:

  1. Wniosek wizowy wygenerowany ze strony www.e-konsulat.gov.pl , wydrukowany i podpisany
   • W przypadku małoletnich wniosek wizowy składa i podpisuje jeden z rodziców lub opiekun prawny.
  2. Jedno kolorowe zdjęcie 3,5 x 4,5 cm zgodne z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 maja 2014r., §. 4.1, ust. 2
   • Fotografia dołączana do wniosku, o którym mowa w § 3 ust. 2, spełnia następujące wymagania:
    • jest nieuszkodzona, kolorowa, o dobrej ostrości;
    • ma wymiary 35 mm × 45 mm;
    • została wykonana nie wcześniej niż w ciągu 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
    • przedstawia wizerunek twarzy cudzoziemca od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, na jednolitym jasnym tle, w pozycji frontalnej, patrzącego na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowuje naturalny kolor jego skóry;
    • przedstawia wyraźnie oczy cudzoziemca, a zwłaszcza źrenice, linia oczu cudzoziemca jest równoległa do górnej krawędzi fotografii.
  3. Dokument podróży, zgodny z art. 77 ust.5 Ustawy o Cudzoziemcach:
   • Cudzoziemiec ubiegający się o wydanie wizy krajowej przedstawia do wglądu dokument podróży, który spełnia łącznie następujące kryteria:
    • jego okres ważności upłynie nie wcześniej niż po 3 miesiącach od upływu okresu ważności wizy, o którą się ubiega;
    • zawiera przynajmniej dwie wolne strony;
    • został wydany w ciągu ostatnich 10 lat.
  4. Podróżne ubezpieczenie medyczne.
   • Ubezpieczenie medyczne musi zawierać imię i nazwisko aplikującego o wizę oraz  adres jego zamieszkania w Kanadzie.
   • Minimalna kwota ubezpieczenia wynosi 30 000 EUR.
   • Zgodnie z art. 25 ust 1 Ustawy o cudzoziemcach:
    • dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. Nr 581, z późn. zm.) lub posiadanie podróżnego ubezpieczenia medycznego o minimalnej kwocie ubezpieczenia w wysokości 30 000 euro, ważnego przez okres planowanego pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pokrywającego wszelkie wydatki, które mogą wyniknąć podczas pobytu na tym terytorium w związku z koniecznością podróży powrotnej z powodów medycznych, potrzebą pilnej pomocy medycznej, nagłym leczeniem szpitalnym lub ze śmiercią, w którym ubezpieczyciel zobowiązuje się do pokrycia kosztów udzielonych ubezpieczonemu świadczeń zdrowotnych bezpośrednio na rzecz podmiotu udzielającego takich świadczeń, na podstawie wystawionego
  5. Wyciąg z konta bankowego z ostatnich 3 miesięcy (Bank Account Statement), potwierdzony przez bank, wykazujący środki finansowe na czas zakładanego pobytu w strefie Schengen
   • Środki finansowe na pobyt w Polsce określa Rozporządzenie Ministra spraw wewnętrznych z dnia 23 lutego 2015r., w sprawie środków finansowych wymaganych od cudzoziemca wjeżdżającego na terytorium RP oraz dokumentów, które mogą potwierdzić możliwość uzyskania takich środków, a także cel i czas trwania planowanego pobytu.
    • Cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Polski musi posiadać środki finansowe przeznaczone na pokrycie kosztów pobytu w wysokości 300 złotych, jeżeli okres planowanego pobytu nie przekracza 4 dni lub 75 złotych na każdy dzień planowanego pobytu, jeżeli okres planowanego pobytu przekracza 4 dni.
    • Środki finansowe powinny być wykazane w dolarach kanadyjskich (CAD)
  6. Dokument potwierdzający legalność pobytu aplikującego w Kanadzie.
  7. Opłata za rozpatrzenie wniosku wizowego  zgodnie z Tabelą Opłat
  8. Dokumenty uzupełniające: rezerwacja biletu lotniczego, rezerwacja hotelu, zakwaterowania, dokumenty potwierdzające cel i warunki planowanego pobytu na terytorium RP, itp.

   

  Dokumenty potwierdzające główny cel podróży:

  Praca:

  1. W celu wykonywania pracy na podstawie Zezwolenia na pracę, w rozumieniu art. 2 ust 1 pkt 43a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy:
   • oryginał i kopia zezwolenia na pracę na terytorium RP zarejestrowanego w Urzędzie Wojewódzkim, właściwym ze względu na miejsce rejestracji podmiotu powierzającego wykonywanie pracy.
   • Zezwolenie jest sporządzane przez pracownika Urzędu Wojewódzkiego. 

   

  Na podstawie Zezwolenia wizy udzielane są osobie w  nim wymienionej.

  Na podstawie Zezwolenia o wizy Schengen mogą wnioskować tylko współmałżonek i dzieci osoby wymienionej w zezwoleniu. 

   

  1. W celu pełnienia funkcji w zarządzie osoby prawnej wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców lub będącej spółką kapitałową w organizacji lub współwłaściciele:
   • kopia wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego potwierdzającego rejestrację podmiotu
   • wyciąg z polskiego konta bankowego za 6 ostatnich miesięcy.
   • Na podstawie wpisu do Rejestru udzielane są wizy na okres 180 dni w okresie 12 miesięcy. Na podstawie wpisu do Rejestru osoby mogą ubiegać się o wizy powyżej 180 dni na podstawie zezwolenia na pracę.

  Na podstawie wpisu do Rejestru mogą wnioskować tylko o wizy Schengen współmałżonek i dzieci osoby wymienionej w Rejestrze.

   

  1. W celu wykonywania pracy przez naukowców:
   • oryginał zaświadczenia podpisanego przez rektora uczelni, kanclerza uczelni niepublicznej, sekretarza naukowego PAN, które potwierdza chęć zatrudnienia wnioskodawcy.
  2. W celu wykonywania pracy w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy:
   • oryginał i kopia Oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy, zarejestrowanego w Urzędzie Pracy w Polsce, właściwym ze względu na miejsce rejestracji podmiotu powierzającego wykonywanie pracy.
   • Oświadczenie winno być wypełnione na urzędowym druku udostępnianym w Urzędzie Pracy.

  Na podstawie oświadczenia wizy udzielane są tylko osobom w nim wymienionym. Oświadczenia nie uprawniają do ubiegania się o wizy członków rodziny wnioskodawcy.

   

  1. W celu wykonywania pracy przez absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, stacjonarnych studiów wyższych lub stacjonarnych studiów doktoranckich na polskich uczelniach, w instytutach naukowych PAN lub instytutach badawczych:
   • umowa o pracę zawierająca następujące informacje: dane paszportowe wnioskodawcy, forma zatrudnienia, okres zatrudnienia, wysokość pensji;
   • świadectwo lub dyplom ukończenia polskiej szkoły lub uczelni.

   

  Studia :

   

  1. W celu odbycia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo studiów trzeciego stopnia:
   • pisemny wniosek lub zaświadczenie o wpisaniu na listę studentów, sporządzone przez polską szkołę wyższą lub legitymacja studencka.
  2. W celu kształcenia się lub szkolenia w innej formie niż określona w art. 60 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy:
   • zaświadczenie z polskiej szkoły o przyjęciu lub kontynuowaniu nauki w szkole albo uczestniczeniu w innej formie kształcenia (np. kursy językowe) lub legitymacja uczniowska.  
  3.  W celu udziału w stażu będącym częścią programu studiów:
   • oryginał lub fax umowy o stażu zawierający dane organizacji zapraszającej (nazwa, numer rejestracyjny – REGON/ NIP/ KRS) oraz dane osoby zapraszanej (imię, nazwisko, data urodzenia, nr paszportu, obywatelstwo), a także informację o zakresie obowiązków stażysty;

  Karta Polaka

  Osoba legitymująca się Kartą Polaka jest uprawniona do udogodnień wizowych jedynie przy składaniu wniosku o wizę krajową.

   

  Wyżej wskazane wykazy dokumentów nie są wyczerpujące. Konsul może zażądać od każdego wnioskodawcy dostarczenia dodatkowych dokumentów uwiarygodniających informacje podane we wniosku wizowym.

   

  Opłata za rozpatrzenie wniosku wizowego

   

  Opłata za rozpatrzenie wniosku wizowego zgodnie z Tabelą Opłat Konsularnych.

   

  Zniżki:

  1. Obywatele Ukrainy składają aplikację o wizę krajową bezpłatnie.
  2. Posiadacze Karty Polaka składają aplikację o wizę krajową bezpłatnie.

  W przypadku dopuszczenia wniosku wizowego do rozpatrzenia, opłata wizowa nie podlega zwrotowi. Wnioskodawca otrzyma potwierdzenie uiszczenia opłaty za rozpatrzenie wniosku wizowego.

   

  Dodatkowe informacje

  Decyzja o wydaniu wizy wydawana jest w ciągu 15 roboczych licząc od dnia złożenia aplikacji. W razie konieczności szczegółowego sprawdzenia dokumentów rozpatrzenie wniosku może zostać przedłużone do 30 dni.

   

  W przypadku odmowy/unieważnienia/cofnięcia wizy decyzję taką przedstawia się na standardowym formularzu zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra SW z dnia 5 maja 2014 r. §1 ust. 6. Od wydanej decyzji przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o odmowie/cofnięciu/unieważnieniu wniosku.

   

  Posiadanie wizy nie gwarantuje wjazdu na terytorium RP.  O wjeździe każdorazowo decyduje Straż Graniczna.

   

  Akty prawne:

  • Konwencja wykonawcza z dnia 19 czerwca 1990 r. do układu Schengen z dnia  14 czerwca 1985 r. między rządami państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej w  sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach (dz. urz. u.e. l 239 z 22.09.2000 r., z późn. zm.);
  • rozporządzenia PE i Rady (WE) nr 767/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wizowego systemu informacyjnego (vis) oraz wymiany danych pomiędzy państwami członkowskimi na temat wiz krótkoterminowych (rozporządzenie w sprawie vis) (dz. urz. UE l 218 z 13.8.2008 r. str. 60-81, z późn. zm.);
  • rozporządzenie (we) nr 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (sis ii); (dz. urz. ue l 381 z 28.12.2006r.);
  • decyzja rady 2007/533/wsisw z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (sis ii) (dz. urz. UE l 205 z 2007 r.)
  • decyzja komisji z dnia 30 listopada 2009 r. określająca pierwsze regiony, w których uruchomiony zostanie wizowy system informacyjny (vis) (dz. urz. UE l 236 z 27.01.2010 r.);
  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dz. u. z 2002 r. nr 101, poz. 926, z późn. zm.);
  • ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w systemie informacyjnym Schengen oraz wizowym systemie informacyjnym (dz. u. z 2007 r. nr 165, poz. 1170, z późn. zm.);
  • system informacyjny Schengen. przewodnik „Korzystanie z prawa dostępu”

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: