close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • INFORMACJA WIZOWA

 • Informacja wizowa w języku angielskim dostępna jest TUTAJ

  Aby uzyskać wizę krajową lub wizę Schengen należy wypełnić aplikacje online na stronie www.e-konsulat.gov.pl. Tylko aplikacja wypełniona online, wydrukowana i podpisana jest podstawą do spotkania wizowego.

   

  INFORMACJE OGÓLNE

  Obywatele Kanady

  Obywatele Kanady mogą wjeżdżać i przebywać na terenie Polski bez wizy do 90 dni w okresie 180 kolejnych dni od momentu pierwszego wjazdu, niezależnie od celu pobytu (turystyka, studia, praca, spotkania biznesowe, itp.). Mimo braku wymogu wizy, może być jednak konieczne uzyskanie zezwolenia na wykonywanie pracy.

  W przypadku pobytu dłuższego niż 90 dni, należy uzyskać wizę lub zezwolenie na pobyt czasowy.

   

  Obywatele krajów innych niż Kanada

  Obywatele krajów innych niż Kanada mogą potrzebować wizy w celu wjazdu i pobytu w Polsce. Lista państw, których obywatele nie potrzebują wizy w celu wjazdu i pobytu w Polsce przez okres do 90 dni jest dostępna tutaj. Obywatele państw niewymienionych na powyższej liście muszą uzyskać wizę przed wjazdem do Polski. Wniosek o wizę w celu wykonywania pracy w Polsce można złożyć tylko w polskim Konsulacie właściwym dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy.

   

  Członkowie rodzin obywateli Unii Europejskiej

  Członkowie rodzin obywateli Unii Europejskiej, a także Norwegii, Islandii, Liechtensteinu i Szwajcarii, którzy podróżują do państwa członkowskiego Unii innego, niż to, którego obywatelstwo posiada tenże obywatel UE, lub przebywają już w tym państwie podlegają bezpłatnej i uproszczonej procedurze wydania wizy.

  Zgodnie z przepisami, za członka rodziny uznaje się współmałżonka, dzieci do dwudziestego pierwszego roku życia oraz rodziców pozostających na utrzymaniu obywatela UE lub jego współmałżonka.

  Osoby korzystające z tego ułatwienia dołączają do wniosku wizowego paszport członka rodziny będącego obywatelem Unii Europejskiej, oryginał dokumentu potwierdzającego więzy rodzinne oraz dokumenty potwierdzający wspólną podróż. Nie jest wymagane składanie dokumentów potwierdzających cel podróży, ani posiadanie środków utrzymania.

   

  Polskie placówki konsularne wydają wizy wyłącznie w przypadku, jeśli Polska jest głównym celem podróży, lub pierwszym odwiedzanym państwem strefy Schengen w przypadku pobytów tej samej długości w różnych państwach.

   

  Wszystkie wnioski wizowe muszą być wypełnione i przesłane za pomocą internetowego systemu rejestracji dostępnego na stronie: www.e-konsulat.gov.pl. Po wypełnieniu wniosku, należy go wydrukować, podpisać i dostarczyć do konsula. Wniosek o wizę nie może być złożony wcześniej niż na 3 miesiące przed planowaną datą wjazdu do strefy Schengen.
  Wymagane jest osobiste złożenie wniosku. Podczas spotkania wizowego od aplikanta zostaną pobrane odciski palców. Wnioski dla osób nieletnich składają ich rodzice lub opiekunowie prawni. Konsul ma prawo zażądać ponownej rozmowy z wnioskodawcą przed wydaniem decyzji.

   

  Rodzaje wiz

  Zależnie od długości pobytu w Polsce lub w strefie Schengen, można starać się o następujące rodzaje wiz:

  • wiza Schengen, uprawniająca do wjazdu i pobytu na terenie strefy Schengen przez okres nieprzekraczający 90 dni w ciągu 180 dni od pierwszego wjazdu na teren strefy Schengen lub do przejazdu tranzytem przez strefę Schengen w drodze do państwa trzeciego; Podczas aplikowania o wizę Schengen zostaną pobrane odciski palców.
  • wiza krajowa, uprawniająca do wjazdu i pobytu na terenie Polski przez okres od 91 dni do 1 roku od pierwszego wjazdu. Posiadacze wizy krajowej mogą podróżować po państwach strefy Schengen przez okres nieprzekraczający 90 dni w ciągu  180 dni od opuszczenia przez nich państwa wydającego wizę krajową;
  • tranzytowa wiza lotniskowa, wydawana wyłącznie obywatelom następujących państw: Afganistan, Bangladesz, Demokratyczna Republika Konga, Erytrea, Etiopia, Ghana, Iran, Irak, Nigeria, Pakistan, Sudan, Sri Lanka.
   Posiadacze tranzytowej wizy lotniskowej nie są uprawnieni do opuszczenia strefy tranzytowej lotniska podczas pobytu na terenie strefy Schengen. Obywatele wymienionych państw, posiadający ważne pozwolenie na pobyt wydane przez państwo strefy Schengen lub niektóre inne państwa, w tym Kanadę, są zwolnieni z wymogu uzyskania wizy lotniskowej.

   

  Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony

  W przypadku planowanego pobytu trwającego dłużej niż 1 rok, konieczne będzie uzyskanie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony. Informacji na temat zezwolenia udzielają i wnioski przyjmują Urzędy Wojewódzkie na terenie Polski.

   

  Konsulat właściwy do rozpatrzenia wniosku wizowego o wizę Schengen

  Zgodnie z Art. 5 Wspólnotowego Kodeksu Wizowego

  1) państwem członkowskim właściwym do rozpatrzenia wniosku o wydanie wizy jednolitej i do podjęcia decyzji w jej sprawie jest:

  a) państwo członkowskie, którego terytorium stanowi jedyne miejsce docelowe wizyty lub wizyt;

  b) jeżeli wizyta obejmuje więcej niż jedno miejsce docelowe – państwo, którego terytorium stanowi główne miejsce docelowe wizyty lub wizyt pod względem długości pobytu lub celu pobytu; lub

  c) jeżeli nie można określić głównego docelowego miejsca wizyty – państwo członkowskie, którego granicę zewnętrzną osoba ubiegająca się o wizę zamierza przekroczyć w celu wjazdu na terytorium państw członkowskich.

  2. Państwem członkowskim właściwym do rozpatrzenia wniosku o wydanie wizy jednolitej na tranzyt i do podjęcia decyzji w jej sprawie jest:

  a) w przypadku tranzytu tylko przez jedno państwo członkowskie – dane państwo członkowskie; lub

  b) w przypadku tranzytu przez kilka państw członkowskich – państwo członkowskie, którego zewnętrzną granicę osoba ubiegająca się o wizę zamierza przekroczyć w celu rozpoczęcia tranzytu.

  3. Państwem członkowskim właściwym do rozpatrzenia wniosku o wydanie wizy lotniskowej i do podjęcia decyzji w jej sprawie jest:

  a) w przypadku jednokrotnego tranzytu lotniczego – państwo członkowskie, na którego terytorium znajduje się dany port lotniczy tranzytu; lub

  b) w przypadku dwu- lub wielokrotnego tranzytu lotniczego – państwo członkowskie, na którego terytorium znajduje się pierwszy port lotniczy tranzytu.

   


  Prawo osób do informacji
  Centralny Organ Techniczny Krajowego Systemu Informatycznego – Komendant Główny Policji COT KSI – centralny organ techniczny Krajowego Systemu Informatycznego jest administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO), w zakresie wykorzystywania danych poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI), przetwarzanych w Systemie Informacyjnym Schengen (SIS) oraz Wizowym Systemie Informacyjnym (VIS).

   

  Prawo do informacji
  Zgodnie z art. 15 RODO, każdej osobie przysługuje prawo do uzyskania od administratora wyczerpujących informacji dotyczących przetwarzania jej danych osobowych.
  Szczegółowa informacja dotycząca realizacji prawa do informacji dostępna jest na stronie COT KSI KGP, pod adresem:
  http://bip.kgp.policja.gov.pl/kgp/centralny-organ-techni/3943,Centralny-Organ-Techniczny-Krajowego-Systemu-Informatycznego-Komendant-Glowny-Po.html
  Informacje są również dostępne w angielskiej wersji językowej: http://www.policja.pl/pol/sirene/prawo-osob-do-informac/76188,The-right-of-data-subjects-to-information.html

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: