close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • SPROWADZENIE DO POLSKI ZWŁOK LUB PROCHÓW

 •  

  W celu sprowadzenia do Polski zwłok lub szczątków (w tym szczątków powstałych ze spopielenia zwłok) osoby zmarłej za granicą należy w pierwszej kolejności uzyskać:

  1. pozwolenie starosty lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce, w którym zwłoki lub szczątki mają być pochowane, a następnie
  2. zaświadczenie polskiego konsula stwierdzające, że zwłoki i szczątki mogą być sprowadzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

    

   Pozwolenie starosta lub prezydent miasta wydaje na wniosek, na podstawie:

  • aktu zgonu lub innego dokumentu urzędowego stwierdzającego zgon,
  • dokumentu urzędowego stwierdzającego wykluczenie jako przyczyny zgonu choroby zakaźnej - w przypadku nieokreślenia przyczyny zgonu w akcie zgonu lub innym dokumencie urzędowym stwierdzającym zgon.

    

   Dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. W przypadku tłumaczenia należy do wglądu przedstawić oryginały.

    

   Uwaga: W celu uzyskania szczegółowych informacji co do wymaganych dokumentów sugerujemy bezpośredni kontakt z urzędem właściwym ze względu na planowane miejsce pochowku.

    

   Zaświadczenie konsul wydaje na wniosek, na podstawie:

  • pozwolenia wydanego przez starostę lub prezydenta miasta (zaświadczenia wydane przez księdza bądź parafię nie są akceptowane),
  • odpisu skróconego aktu zgonu (ang: Certificate of Death; fra: Certificate de décès) lub odpisu pełnego aktu zgonu (ang.: Copy of an Act of Death, fra.: Copie d’acte de décès) lub oryginału medycznego poświadczenia zgonu (w Ontario: Medical Certificate of Death, Form 16)

   W przypadku transportu zwłok należy dodatkowo przedłożyć zaświadczenie medyczne, że zgon nie miał związku z chorobą zakaźną (wystawione przez Associate Public Health Officer - Certificate that the Deceased was not afflicted with any communicable disease) oraz oryginał zgody na transport zwłok poza Ontario (wystawione przez Ministry of the Solicitor General, Office of the Chief Coroner - Certificate for Shipment Body Outside of Ontario). W przypadku występowania o zaświadczenie na przewóz prochów niezbędne jest przedłożenie potwierdzenia o kremacji (wystawione przez dom pogrzebowy - Certificate of cremation) oraz stwierdzającego, że prochy umieszczone w urnie należą do zmarłego (Certificate of Contents).

    

   Dokumenty nie wymagają tłumaczenia na język polski.

    

   Opłata konsularna za wydanie zaświadczenia zgodnie z Tabelą opłat konsularnych.

   

   

   

  Z wnioskiem o wydanie pozwolenia, jak również zaświadczenia, może wystąpić osoba uprawniona do pochowania osoby zmarłej zgodnie z ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych lub osoba przez nią upoważniona (np. pracownik zakładu pogrzebowego).

   

  Osoby uprawnione z mocy ustawy to najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, a mianowicie:

  • pozostały małżonek(ka);
  • krewni zstępni;
  • krewni wstępni;
  • krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa;
  • powinowaci w linii prostej do 1 stopnia,

   jak również inne osoby, które dobrowolnie zobowiążą się do pochowku.

    

   Uwaga: W przypadku składania wniosku przez osobę upoważnioną, do wniosku należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale.

    

   Pozwolenia i zaświadczenia wydawane są niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia otrzymania wniosku.

    

   Uwaga: zgodnie z obowiązującymi przepisami przystosowaniem do przewozu zwłok i szczątków ludzkich zajmują się wyspecjalizowane podmioty.

    

   W związku z tym, że transport zwłok jest dozwolony jedynie specjalnie do tego celu przeznaczonymi środkami przewozowymi przy spełnieniu określonych wymogów sanitarnych, w celu sprowadzenia zwłok do Polski niezbędne jest skorzystanie z usług firmy specjalizującej się w międzynarodowym transporcie zwłok.

    

   Jedynie przewóz prochów, czyli szczątków powstałych ze spopielenia zwłok, umieszczonych w szczelnym, odpornym na uszkodzenia pojemniku (urnie), może odbywać się dowolnym środkiem transportu w sposób zapewniający ich poszanowanie (np. samochodem prywatnym oraz w formie bagażu podręcznego - szczegółowe zapisy regulują regulaminy linii lotniczych).

    

   Z uwagi na charakter sprawy oraz istniejące terminy ustawowe nie ma potrzeby zapisywania się na wizytę w sprawie uzyskania zaświadczenia konsula na przewóz zwłok i szczątków ludzkich. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z nami: (e-mail: ottawa.amb.wk@msz.gov.pl, tel.: +1 613 789 0468 wew. 424 lub 450)

   

  Uwaga: Referat Konsularny Ambasady RP w Ottawie nie pokrywa zobowiązań finansowych, nie udziela porad ani nie podejmuje w imieniu rodziny zmarłego żadnych decyzji związanych z wyborem sposobu oraz miejsca pochówku.

   

  Podstawa prawna:

  Ustawa z 25 czerwca 2015 r. - Prawo konsularne (Dz.U. z 2018 r. poz. 2141, z pózn. zm.);

  Ustawa z 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2017 r., poz. 912, z pózn. zm.);

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz.U. Nr 249, poz. 1866).

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz.U. Nr 153, poz. 1783 z pózn. zm.).

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: