close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • APOSTILLE I LEGALIZACJA DOKUMENTÓW URZĘDOWYCH

 • Legalizacja (uwierzytelnienie) dokumentu służy nadaniu dokumentowi urzędowemu wydanemu w danym państwie cech pozwalających na jego uznanie w państwie trzecim. Legalizacji dokonuje się jeżeli dokument urzędowy sporządzony w danym państwie ma zostać wprowadzony do obrotu prawnego na terytorium innego państwa.

  W przypadku Państw-Stron Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 roku (Dz.U. z 2005 r. poz. 938), uwierzytelnienia dokonuje się w wyznaczonym urzędzie państwa, z którego pochodzi dokument, poprzez opatrzenie dokumentu klauzulą, zwaną również pieczęcią, apostille.

  Aktualny wykaz państw będących stroną konwencji haskiej z 5 października 1961 roku

  Aktualny wykaz urzędów upoważnionych do wystawiania apostille

   

  W przypadku państw niebędących stroną konwencji haskiej z 5 października 1961 roku, legalizacja następuje w urzędzie konsularnym państwa, na którego terytorium ma zostać użyty dany dokument urzędowy, akredytowanego na terytorium państwa, z którego dokument pochodzi. W Polsce polskie dokumenty urzędowe na potrzeby ich uznania w innych państwach legalizuje i wydaje apostille Dział Legalizacji w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (ul. Krucza 38/42, Warszawa).

   

  W stosunkach pomiędzy Polską a Kanadą nie obowiązują umowy międzynarodowe znoszące wymóg uwierzytelnienia (legalizacji) dokumentów urzędowych. W związku z tym dokumenty sporządzone na terenie okręgu konsularnego Ambasady RP w Kanadzie wymagają legalizacji przed dopuszczeniem danego dokumentu do obrotu prawnego w Polsce

  W celu przedstawienia dokumentu do legalizacji w Ambasadzie RP w Ottawie dokument urzędowy powinien być potwierdzony przez właściwy urząd prowincji, w której został sporządzony lub Ministerstwo Spraw Zagranicznych Kanady w Ottawie.

  Wykaz właściwych urzędów:

  • dla Ontario: Offcial Documents Services, Management Board Secretariat, 77 Grenville Street 9th Toronto ON M5S 1B3, tel. 416 325-8416;
  • dla wszystkich prowincji: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Authentication and Services of Documents Section (JLAC), Global Affairs Canada, 125 Sussex Drive, Ottawa, ON K1A 0G2, telefon 1-800-267-8376 (następnie 6 w menu) - Usługi wykonywane przez Authentication and Services of Documents Section nie podlegają opłatom.

  W celu usprawnienia obrotu prawnego niektóre kategorie dokumentów zostały całkowicie zwolnione z obowiązku legalizacji. W szczególności pewne uproszczenia przyjęto w stosunku do aktów stanu cywilnego przyjmując:

  • Konwencję nr 16 sporządzoną w Wiedniu 8 września 1976 roku dotyczącą wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktu cywilnego (Dz.U. z 2004 roku, Nr 166, poz. 1735), która zwalnia od obowiązku tłumaczenia i legalizacji odpisy wielojęzyczne wydane przez Państwa-Strony Konwencji;
  • Konwencję nr 17 sporządzoną w Atenach 15 września 1977 roku dotyczącą zwolnienia od legalizacji niektórych aktów i dokumentów z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz.U. z 2003 roku, Nr 148, poz. 1446), która zwalnia od obowiązku legalizacji akta stanu cywilnego wydane przez Państwa-Strony Konwencji (niezależnie od tego czy odpis został wydany na druku międzynarodowym czy miejscowym).

   

  Akta stanu cywilnego zwolnione od obowiązku legalizacji i tłumaczenia na podstawie Konwencji nr 16 pod warunkiem, że zostały sporządzone na odpisie wielojęzycznym

  Akta stanu cywilnego zwolnione od obowiązku legalizacji na podstawie Konwencji nr 17 (Konwencja nie zwalnia od obowiązku przedłożenia tłumaczenia przysięgłego)

  Niemcy, Austria, Belgia, Hiszpania, Francja, Włochy, Luksemburg, Holandia, Portugalia, Szwajcaria, Turcja, Słowenia, Chorwacja, Litwa, Macedonia, Serbia, Czarnogóra, Mołdawia, Estonia, Rumunia, Bułgaria, Bośnia i Hercegowina

  Austria, Hiszpania, Francja, Włochy, Luksemburg, Holandia, Portugalia, Turcja, Grecja

   

   

  Podstawa prawna:

  • Konwencja znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzona w Hadze dnia 5 października 1961 roku (Dz.U. z 2005 r. poz. 938);
  • Konwencja nr 16 sporządzonej w Wiedniu 8 września 1976 roku dotyczącej wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktu cywilnego (Dz.U. z 2004 r. poz. 1735);
  • Konwencja nr 17 sporządzonej w Atenach 15 września 1977 roku dotyczącej zwolnienia od legalizacji niektórych aktów i dokumentów z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz.U. z 2003 r. poz. 1446);
  • Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne (Dz. U. z 2015 r. poz. 1274, z późn. zm.);
  • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1822, z późn. zm.).

  UWAGA - Apostille

  W dniu 15 października 2004 r. Prezydent RP dokonał ratyfikacji Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005, Nr 112, poz. 938). W miejsce legalizacji Konwencja wprowadza jednolite poświadczenie zwane „apostille", dołączane do dokumentu lub umieszczane na samym dokumencie wydawane przez władze państwa, w którym sporządzono dokument.

  Kanada do chwili obecnej nie przystąpiła do ww. Konwencji. W związku z tym nie doszło do zniesienia wymogu legalizacji dokumentów w stosunkach pomiędzy Polską a Kanadą.

  Zgodnie z powyższym żądania podmiotów (np. notariuszy) działających w Polsce lub Kanadzie o przedstawienie klauzuli „apostille" nie mają podstaw prawnych. Należy wskazać, iż Kanada nie jest stroną ww. Konwencji.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: