close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • REPATRIACJA

 • Repatriacja – jeden ze sposobów nabycia obywatelstwa polskiego, „powrót do Ojczyzny”.

   

  Osoby uprawnione do repatriacji– cudzoziemcy pochodzenia polskiego, którzy pozostali na Wschodzie, a zwłaszcza w azjatyckiej części byłego ZSRR i na skutek deportacji, zesłań i innych prześladowań narodowościowych lub politycznych nigdy nie mogli w Polsce się osiedlić. Wiza wjazdowa w celu repatriacji może  być wydana osobie, która przed wejściem w życie ustawy zamieszkiwała na stałe na terytorium obecnej Republiki Armenii, Republiki Azerbejdżańskiej, Republiki Gruzji, Republiki Kazachstanu, Republiki Kirgiskiej, Republiki Tadżykistanu, Republiki Turkmenistanu, Republiki Uzbekistanu lub azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, lub też dziecku takiej osoby.

   

  Repatriant – osoba pochodzenia polskiego, która przybyła do Polski na podstawie wizy w celu repatriacji z zamiarem osiedlenia na stałe.

   

  Osoba polskiego pochodzenia- deklarująca narodowość polską i spełniająca łącznie następujące warunki:

  - co najmniej jedno z jej rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej (potwierdzili swoją przynależność do Narodu Polskiego),

  - wykaże swój związek z polskością, w szczególności przez pielęgnowanie polskiej mowy, polskich tradycji i zwyczajów.

   

  Za osobę polskiego pochodzenia uznaje się również osobę wykazującą związek z polskością i deklarującą narodowość polską, która posiadała w przeszłości obywatelstwo polskie lub co najmniej jedno z rodziców lub dziadków lub dwoje pradziadków posiadało polskie obywatelstwo.

   

  Konsul wydaje decyzję o uznaniu za osobę pochodzenia polskiego.

   

  Małoletni pozostający pod władzą rodzicielską repatrianta, nabywa również obywatelstwo polskie w drodze repatriacji. Gdy repatriantem jest tylko jedno z rodziców, niezbędna jest zgoda drugiego rodzica wyrażoną w oświadczeniu złożonym przed konsulem.

   

  Małoletni, który ukończył 16 lat może nabyć obywatelstwo, jeżeli wyrazi zgodę.

   

  Wiza repatriacyjna nie może być wydana osobie, która:

  - utraciła polskie obywatelstwo nabyte w drodze repatriacji na podstawie ustawy o repatriacji z dnia 09.11.2000 lub

  - repatriowała się z terytorium RP lub PRL na podstawie umów repatriacyjnych zawartych w latach 1944-57 przez RP lub PRL z Białoruską SRR, Ukraińską SRR, Litewską SRR i ZSRR do jednego z państw będących stroną tych umów lub

  - w czasie pobytu poza granicami RP działała na szkodę podstawowych interesów RP, lub

  - uczestniczyła lub uczestniczy w łamaniu praw człowieka.

   

  Wymagane dokumenty:

  - wniosek,

  - kopia ważnego paszportu,

  - dokumenty potwierdzające polskie pochodzenie, dotyczące wnioskodawcy, rodziców, dziadków lub pradziadków (dokumenty tożsamości, akty stanu cywilnego, metryki chrztu, dokumenty: dot. służby w Wojsku Polskim, deportacji, uwięzienia, z wpisem o narodowości polskiej, o rehabilitacji, o prześladowaniach ze względu na polskie pochodzenie).

   

  Konsul wydaje (za zgodą Ministra Spraw Wewnętrznych):

  - decyzję o przyrzeczeniu wydania wizy krajowej w celu repatriacji osobie, która nie posiada zapewnionych warunków do osiedlenia się - nie posiada zapewnionego w Polsce lokalu mieszkalnego i utrzymania, a spełnia pozostałe warunki wydania tej wizy.

  - wizę krajową w celu repatriacji  po przedstawieniu dowodu posiadania lub zapewnienia lokalu mieszkalnego i źródeł utrzymania. Takim dowodem jest:

  - uchwała rady gminy zawierająca zobowiązanie zapewnienia warunków do osiedlenia się przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy,

  - oświadczenie obywatela polskiego (należącego do wstępnych, zstępnych lub rodzeństwa tej osoby) osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej mających siedzibę w Polsce, sporządzone w formie aktu notarialnego, zawierające zapewnienie warunków do osiedlenia się przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy,

  - uchwała rady powiatu zobowiązująca starostę do zapewnienia miejsca w domu pomocy społecznej na terenie powiatu.

   

  Więcej informacji nt. repatriacji jest dostępnych na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

   

  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 09.11.2000 o repatriacji (Dz. U. z 2004 r., nr 53, poz. 532 z późn. zmianami)

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: