close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • POMOCNE PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Pomocne pytania i odpowiedzi

  Pytanie: Czy akt urodzenia, akt chrztu lub dokumenty szkolne są dowodem posiadania obywatelstwa polskiego?
  Odpowiedź: Nie, zgodnie z prawem polskim miejsce urodzenia, miejsce chrztu lub nauka w szkole lub w uczelni polskiej nie stanowią dowodu posiadania obywatelstwa polskiego. Czynnikiem, który określa obywatelstwo polskie jest przede wszystkim obywatelstwo rodziców dziecka. Dokumentem potwierdzającym obywatelstwo polskie jest ważny paszport polski.

  Pytanie: Czy dziecko urodzone w Kanadzie, które z mocy prawa posiada obywatelstwo kanadyjskie i którego rodzice posiadają obywatelstwo polskie, które nigdy nie zamieszkiwało w Polsce, posiada obywatelstwo polskie?
  Odpowiedź: Dziecko takie jest obywatelem polskim, albowiem jego rodzice posiadają obywatelstwo polskie.

  Pytanie: Posiadam obywatelstwo polskie. Mój/moja mąż/żona jest obywatelem Kanady. Nasze dzieci urodziły się w Kanadzie i posiadają obywatelstwo kanadyjskie. Czy dzieci nasze posiadają obywatelstwo polskie?
  Odpowiedź: Dzieci z małżeństw mieszanych tracą obywatelstwo polskie, jeżeli rodzice w terminie trzech miesięcy od dnia urodzenia dziecka, zgodnie oświadczą przed właściwym organem (dla osób zamieszkałych poza Polską jest to Konsul RP), że dla dziecka wybierają obywatelstwo wyłącznie kanadyjskie, albowiem takie posiada rodzic, który jest cudzoziemcem. W przeciwnym razie dzieci zachowują obywatelstwo polskie.

  Pytanie: Paszport polski oddałam/em władzom obcego kraju i złożyłam/em wobec tych władz deklarację, że zrzekam się obywatelstwa polskiego. Czy oznacza to, że nie jestem już obywatelem polskim?
  Odpowiedź: Nie. Zgodnie z prawem tylko władze polskie uprawnione były i są do podejmowania decyzji w zakresie obywatelstwa polskiego.

  Pytanie: W przeszłości odesłałem do Konsulatu paszport polski i złożyłem pisemną deklarację, że zrzekam się obywatelstwa polskiego. Czy tym samym utraciłem obywatelstwo polskie?
  Odpowiedź: Nie. Procedura zrzekania się z obywatelstwa polskiego wymaga wystąpienia przez osobę zainteresowaną w specjalnej formie do władz polskich, które muszą wydać i doręczyć wnioskodawcy stosowny dokument, aby osoba ta przestała być obywatelem polskim.

  Pytanie: Z Polski wyemigrowałem/łam wraz z rodzicami, jako dziecko przed II wojną światową. Od tego czasu zamieszkuję poza Polską. Nie posiadam polskiego paszportu. Czy mimo upływu tylu lat jestem nadal obywatelem polskim?
  Odpowiedź: Celem uzyskania odpowiedzi na to pytanie osoba zainteresowana powinna za pośrednictwem właściwego ze względu na miejsce zamieszkania urzędu konsularnego RP zwrócić się do wojewody o stwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego.

  Pytanie: Mój dziadek, przybył do Kanady z Polski w latach 20-ych/30-ych. Czy oznacza to, że ja jako jego wnuk/wnuczka jestem obywatelem/ką polską?
  Odpowiedź: Celem uzyskania odpowiedzi na to pytanie osoba zainteresowana musiałaby przeprowadzić postępowanie stwierdzające posiadanie lub utratę obywatelstwa polskiego .

  Pytanie: Czy do zrzeczenia się obywatelstwa polskiego wystarczy, że złożę na tę okoliczność odpowiednie pisemne oświadczenie przed konsulem RP?
  Odpowiedź: Nie. Celem zrzeczenia się obywatelstwa polskiego należy za pośrednictwem konsula zwrócić się z wnioskiem do Prezydenta RP o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego. Proces ten wymaga zgromadzenia wymaganych dokumentów i trwa kilka miesięcy.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: