close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • WNIOSKI DO IPN

 • Wnioski o udzielenie informacji o dokumentach posiadanych przez Instytut Pamięci Narodowej

  1. Wnioski mogą składać obywatele polscy.
  2. Ustawa (z dnia 18.12.1998 r. o IPN, Dz. U. Nr 155 poz.1016, z późn. zm.) przewiduje także przyjmowanie i przekazywanie wniosków kierowanych przez cudzoziemców, jednak do czasu ogłoszenia przez Ministra Sprawiedliwości listy państw objętych zasadą wzajemności, urzędy konsularne są zobowiązane do przyjmowania i przekazywania wniosków kierowanych przez wszystkich cudzoziemców, decyzję o wszczęciu postępowania będzie podejmował IPN, w przypadku braku wzajemności wnioski pozostaną bez rozpatrzenia.
  3. Formularze wniosków wypełniane są w trzech egzemplarzach. Egz. nr 1 (biały) przesyłany jest do IPN, egz. nr 2 (żółty) zatrzymuje urząd konsularny, egz. nr 3 (zielony) otrzymuje wnioskodawca. Wnioskodawca jest zobowiązany złożyć podpis na stronie 2/6 oraz osobiście przed konsulem na stronie 5/6, a konsul dokonuje potwierdzenia tego podpisu na stronie 6/6. Nie pobiera się opłaty konsularnej za przyjęcie wniosku i potwierdzenie podpisu.
  4. Informacje ogólne, jak również wzory wniosków znajdują się pod adresem internetowym www.ipn.gov.pl. Przyjmowane będą również wnioski wydrukowane z internetu. Dopuszczalne jest również przyjmowanie kopii wykonanych przez samych zainteresowanych.
  5. Zadania urzędu konsularnego ograniczają się do przyjęcia wniosku, dokonania potwierdzenia podpisu i przesłania wniosku do IPN. Wnioski przesyłane będą do IPN pocztą dyplomatyczną.
  6. IPN pisemnie, z kopią do wiadomości konsula, będzie potwierdzał otrzymanie zapytania o udostępnienie dokumentów lub zapytania o status pokrzywdzonego. Informacje dotyczące wszczęcia postępowania, wskazania możliwości zapoznania się z dokumentami, jak również dalsza ewentualna korespondencja, będzie prowadzona bezpośrednio pomiędzy zainteresowanymi stronami (wnioskodawcą i IPN).
  7. Ustawa dopuszcza możliwość przyjmowania wniosku w miejscu zamieszkania wnioskodawcy . ta ewentualność jest jednak ograniczona do sytuacji szczególnych uzasadnionych m.in. stanem zdrowia zainteresowanych .
  8. Z chwilą przekazania wniosku pokrzywdzony może ustanowić swojego pełnomocnika, który będzie dalej zajmował się wszystkimi sprawami związanymi z realizacją wniosku.
  9. Pokrzywdzony lub jego pełnomocnik będzie mógł zapoznawać się z materiałami dotyczącymi jego osoby w jednym z oddziałów IPN, wyłącznie na terytorium RP.
  10. Polskie urzędy dyplomatyczne lub konsularne nie uczestniczą w żaden sposób w udostępnianiu materiałów osobom zainteresowanym.

  Tagi: IPN

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: