close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • MIENIE PRZESIEDLEŃCZE

 • Informacja w sprawie przywozu bez cła mienia osobistego osób przesiedlających się do Polski spoza obszaru Unii Europejskiej

  Kwestię zwolnienia od należności celnych przywożonych rzeczy wchodzących w skład mienia, przywożonych z państw trzecich na obszar celny Unii, regulują   przepisy art. 2-10 rozporządzenia Rady (EWG) Nr 918/83 z dnia 28 marca 1983 r. Szczegółowe informacje dostępne są na stronach Komisji Europejskiej.

  Zwolnienie z należności celnych przysługuje osobom fizycznym przenoszącym po nieprzerwanym okresie co najmniej 12 miesięcy swoje miejsce zamieszkania z państwa trzeciego na obszar celny Unii Europejskiej.

  Zgodnie z zasadami ogólnymi, zwolnieniu podlegają jedynie rzeczy osobistego użytku, które były przez osobę przesiedlającą się używane w poprzednim miejscu stałego zamieszkania przez okres co najmniej 6 miesięcy do dnia, w którym osoba ta przestała zamieszkiwać w państwie trzecim oraz które zostaną przeznaczone do użytku w tym samym celu w nowym miejscu zamieszkania.

   Mienie osobiste oznacza mienie przeznaczone na własny użytek zainteresowanych osób lub do zaspokojenia potrzeb ich gospodarstw domowych, w szczególności: majątek ruchomy gospodarstwa domowego, rowery i motocykle, prywatne pojazdy mechaniczne i ich przyczepy, przyczepy campingowe, łodzie wycieczkowe i prywatne samoloty.

  Zwolnień od należności celnych nie stosuje się do napojów alkoholowych, tytoniu i wyrobów tytoniowych, środków transportu przeznaczonych do działalności gospodarczej, towarów do wykonywania rzemiosła lub zawodu, innych niż przenośny sprzęt potrzebny do wykonywania tych zajęć.

  Podstawą stosowania zwolnień z należności celnych przywozowych mienia osobistego osoby przesiedlającej się są wszelkie dokumenty i dowody przedłożone organowi celnemu przez wnioskującego o zwolnienie. W związku z tym polskie urzędy konsularne zaprzestają wydawania zaświadczeń celnych na podstawie dotychczasowych przepisów.

  Na wniosek interesantów polskie placówki konsularne wydają zaświadczenia potwierdzające pobyt za granicą. Zaświadczenia te nie są obligatoryjne i są traktowane przez urzędy celne jako jeden z dowodów w postępowaniu celnym.  W celu uzyskania zaświadczenia należy przedstawić  polski paszport oraz wszelkie dokumenty potwierdzające pobyt na terenie Kanady (np. wizę pobytową, paszport kanadyjski, kartę stałego pobytu, zaświadczenie władz imigracyjnych potwierdzające zgodę na pobyt oraz innego rodzaju dokumenty).

  Za wydanie zaświadczenia pobierana jest opłata. 

  Rzeczy osobistego użytku mogą być przywożone w kilku oddzielnych partiach w ciągu 12 miesięcy od daty ustalenia stałego miejsca zamieszkania na obszarze Unii Europejskiej. Zwolnienie rzeczy z opłat celnych udzielane jest pod warunkiem ich nie odstępowania przez okres 12 miesięcy od dnia objęcia ich procedurą dopuszczenia ich do obrotu.

  W przypadku prywatnych środków transportu, dokumentem potwierdzającym użytkowanie pojazdu w poprzednim miejscu zamieszkania przez 6 miesięczny okres przez osobę przesiedlającą się jest dowód rejestracyjny pojazdu wystawiony na nazwisko tej osoby.

  Przywóz rzeczy osobistego użytku zwolniony jest z podatku od towarów i usług (VAT) oraz podatku akcyzowego.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: