close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • INFORMACJA ZUS

 • Sprawy emerytalno - rentowe

  Zasady wypłaty polskich świadczeń emerytalno-rentowych osobom uprawnionym zamieszkałym za granicą regulują obowiązujące w Polsce przepisy emerytalno-rentowe i postanowienia zawartych przez Polskę umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym.

  Czynności konsularne wykonywane w sprawach roszczeń z tytułu zaopatrzenia emerytalnego pracowników i ich rodzin nie podlegają opłacie konsularnej. Dotyczy to takich czynności jak np. poświadczenie własnoręczności podpisu na wnioskach wysyłanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub tzw. poświadczeń życia pod warunkiem posiadania ważnego polskiego dokumentu tożsamości (paszport lub dowód osobisty).

  Wszelkie inne czynności konsularne (związane np. z poświadczeniem własnoręczności podpisu na wniosku do banku w celu otworzenia konta, na które ma być przelewana emerytura, itp.) podlegają opłacie zgodnie z obowiązującą taryfą opłat konsularnych.

  Konsulat w Ottawie nie udziela informacji dotyczącej uprawnień do świadczenia emerytalno-rentowego.

  W indywidualnych sprawach należy kontaktować się z właściwym terenowym odziałem ZUS lub Centralą ZUS:

   

   Adres: Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
  00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16
  tel.: (0-22) 623-30-00
  fax: (0-22) 840-26-10

  http://www.zus.pl/

   

   

   

  Informacja na temat realizacji polsko-kanadyjskiej umowy o zabezpieczeniu społecznym

  Uwaga!
  Poniższa informacja ma charakter ogólny, szczegółowe informacje znajdują się na stronach internetowych  ZUS oraz Service Canada

  Z dniem 1 października  2009 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął realizację Umowy o zabezpieczeniu społecznym zawartej między Rzeczpospolitą Polską a Kanadą, która została podpisana 2 kwietnia 2008 r. w Warszawie.

  Teksty Umowy oraz Porozumienia administracyjnego dostępne są w bazie umów międzynarodowych w serwisie internetowym Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

  Dzięki nowej umowie możliwość uzyskania emerytur i rent mają osoby, które w Polsce lub w Kanadzie nie posiadają okresu ubezpieczenia wystarczającego do nabycia prawa do świadczenia, a warunki stażowe wymagane do nabycia tego prawa spełniają po uwzględnieniu zagranicznych okresów ubezpieczenia przebytych w drugim państwie - Stronie umowy. W takich przypadkach dla celów przyznania emerytury lub renty czy to w Polsce, czy Kanadzie, zsumowane zostaną okresy ubezpieczenia w obu państwach.

  Zakresem przedmiotowym Umowy objęte są następujące świadczenia pieniężne z ubezpieczeń społecznych realizowane przez ZUS:

  • emerytury,
  • renty z tytułu niezdolności do pracy z ogólnego stanu zdrowia,
  • renty rodzinne,
  • jednorazowe odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych i renty z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
  • zasiłki pogrzebowe

  Umowa ma zastosowanie do osób które:

  • są lub były ubezpieczone z tytułu zatrudnienia lub pracy na własny rachunek w obu państwach (Polsce i Kanadzie), bez względu na miejsce zamieszkania takich osób (osoby zamieszkałe w Polsce, w Kanadzie albo poza terytorium tych państw),
  • są lub były ubezpieczone (pracowały) w jednym z tych państw, a zamieszkują w drugim (np. osoba, która pracowała w Polsce, a obecnie mieszka w Kanadzie),
  • osób wywodzących swoje prawa pochodne od ww. ubezpieczonych (m.in. członkowie rodziny ubiegający się o rentę rodzinną po osobie, która pracowała i podlegała ubezpieczeniom społecznym w Polsce i w Kanadzie).

  O świadczenia emerytalno-rentowe można ubiegać się w każdym z państw, w którym było się ubezpieczonym. Osoba zainteresowana, która przebyła okresy ubezpieczenia w Polsce i w Kanadzie, a która dzięki Umowie spełniła warunki do świadczeń w obu państwach uzyska odrębne świadczenia z obu państw w wysokości odpowiadającej stosunkowi długości przebytych okresów ubezpieczenia w danym państwie do łącznej długości okresów ubezpieczenia w obu państwach.

  Przy ustalaniu emerytur i rent zgodnie z Umową zastosowanie znajduje zasada uwzględniania (sumowania) okresów ubezpieczenia przebytych w obu państwach, zgodnie z którą, jeżeli ustawodawstwo polskie lub kanadyjskie uzależnia nabycie prawa do emerytury lub renty od posiadania okresów ubezpieczenia, uwzględnieniu podlegają, o ile to konieczne, okresy ubezpieczenia przebyte w obu państwach, pod warunkiem, że okresy te nie pokrywają się w czasie.

  Jeżeli zatem posiadane przez osobę ubiegającą się o emeryturę lub rentę z ZUS okresy ubezpieczenia w Polsce (okresy składkowe i nieskładkowe) są niewystarczające do nabycia prawa do tego świadczenia, wówczas uwzględnieniu podlegają również okresy ubezpieczenia w Kanadzie przebyte w ramach Planu Emerytalno-Rentowemu Kanady lub powszechnemu planowi emerytalno-rentowemu prowincji Kanady.

  Emerytura lub renta z ZUS ustalona z uwzględnieniem łącznych okresów ubezpieczenia przebytych w Polsce i Kanadzie obliczana jest dwuetapowo:

  1. ZUS najpierw oblicza teoretyczną (pełną) kwotę polskiego świadczenia, jaka przysługiwałaby zainteresowanemu, gdyby wszystkie polskie i kanadyjskie okresy ubezpieczenia zostały przebyte w Polsce, przy czym teoretyczna kwota świadczenia to kwota emerytury lub renty z ZUS ustalona danej osobie z uwzględnieniem okresów kanadyjskich tak jak gdyby okresy te zostały przebyte w Polsce.

  2.  następnie ZUS oblicza rzeczywistą (częściową) kwotę polskiego świadczenia w oparciu o proporcję okresów ubezpieczenia przebytych w Polsce do sumy wszystkich okresów ubezpieczenia przebytych w Polsce i w Kanadzie (tzw. świadczenie proporcjonalne). Rzeczywista (częściowa, proporcjonalna) kwota świadczenia stanowi kwotę emerytury lub renty należnej osobie zainteresowanej.

  Jeżeli osoba zainteresowana posiada okresy ubezpieczenia w Polsce wystarczające do nabycia prawa do emerytury lub renty z ZUS bez konieczności uwzględniania okresów ubezpieczenia w Kanadzie, wówczas ZUS ustala prawo do świadczenia i oblicza jego wysokość na podstawie okresów ubezpieczenia przebytych wyłącznie w Polsce, chyba że kwota emerytury lub renty ustalona na podstawie łączonych polskich i kanadyjskich okresów ubezpieczenia - z zastosowaniem proporcji okresów ubezpieczenia w Polsce do sumy okresów ubezpieczenia w Polsce i w Kanadzie (emerytura częściowa obliczona w sposób opisany wcześniej), byłaby korzystniejsza dla osoby zainteresowanej.

  Funkcję instytucji właściwych w ZUS współpracujących z odpowiednimi kanadyjskimi instytucjami właściwymi pełnić będą:

  • wszystkie jednostki organizacyjne ZUS (oddziały ZUS) w zakresie realizacji postanowień umowy, które dotyczą określania właściwego ustawodawstwa - zadania w tym zakresie realizowane będą przez funkcjonujące w oddziałach ZUS komórki ubezpieczeń i składek, które w szczególności wystawiać będą zaświadczenia o podleganiu polskiemu ustawodawstwu dla pracowników wysyłanych czasowo do wykonywania pracy na terytorium Kanady
  • oraz w zakresie ustalania prawa i wypłaty zasiłków pogrzebowych po ubezpieczonych - te realizowane będą przez funkcjonujące w oddziałach ZUS wydziały zasiłków
  • wyznaczona przez Prezesa ZUS jednostka organizacyjna ZUS realizująca umowy międzynarodowe, tj. I Oddział ZUS w Łodzi Wydział Realizacji Umów Zagranicznych (ul. Zamenhofa 2, 90-431 Łódź) w zakresie realizacji postanowień umowy, które dotyczą świadczeń z ubezpieczenia emerytalno-rentowego oraz świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego (z wyłączeniem świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników), tj. emerytur, rent z tytułu niezdolności do pracy i rent rodzinnych oraz jednorazowych odszkodowań i rent z tytułu wypadków przy pracy lub chorób zawodowych, a także zasiłków pogrzebowych (po osobach innych, niż osoby ubezpieczone).

  Osoby posiadające okresy ubezpieczenia przebyte w Polsce i w Kanadzie zainteresowane uzyskaniem świadczeń emerytalno-rentowych podlegających koordynacji bilateralnej na podstawie umowy, wniosek o przyznanie tych świadczeń powinny zgłosić w instytucji właściwej państwa zamieszkania, tj.: w I Oddziale ZUS w Łodzi - jeżeli miejscem zamieszkania wnioskodawców jest Polska (wniosek może zostać również zgłoszony w jednostce ZUS właściwej dla miejsca zamieszkania w Polsce, która wniosek taki po skompletowaniu przekaże do rozpatrzenia zgodnie z właściwością do ww. I Oddziału ZUS w Łodzi) albo w Service Canada - jeżeli miejscem zamieszkania wnioskodawców jest Kanada.

  W każdym przypadku instytucja właściwa, która otrzymała wniosek o przyznanie świadczeń przekaże ten wniosek do rozpatrzenia instytucji właściwej drugiego państwa, którego ustawodawstwo miało również zastosowanie. W odniesieniu do osób zamieszkałych w Kanadzie oznacza to, że wnioski o przyznanie świadczeń za okresy ubezpieczenia przebyte w Polsce i w Kanadzie osoby te powinny zgłosić w instytucji kanadyjskiej Service Canada, która zobowiązana będzie do rozpatrzenia uprawnień do świadczeń kanadyjskich oraz przekazania wniosku do I Oddziału ZUS w Łodzi w celu rozpatrzenia uprawnień do świadczeń polskich.

  Osoby posiadające okresy ubezpieczenia przebyte w jednym państwie, zamieszkałe na terytorium drugiego państwa wnioski o przyznanie świadczeń emerytalno-rentowych mogą złożyć bezpośrednio do instytucji właściwej, której ustawodawstwo miało zastosowanie albo za pośrednictwem instytucji państwa zamieszkania.

  W każdym przypadku instytucja państwa zamieszkania, która otrzymała wniosek o przyznanie świadczeń, przekaże ten wniosek do rozpatrzenia instytucji właściwej zgodnie ze stosowanym przez tę instytucję ustawodawstwem.

  W odniesieniu do osób zamieszkałych w Kanadzie oznacza to, że wnioski o przyznanie polskich świadczeń za okresy ubezpieczenia przebyte w Polsce osoby te mogą zgłosić bezpośrednio do I Oddziału ZUS w Łodzi lub za pośrednictwem instytucji kanadyjskiej Service Canada - w przypadku zgłoszenia wniosku za pośrednictwem instytucji kanadyjskiej, instytucja ta  zobowiązana będzie do przekazania wniosku do I Oddziału ZUS w Łodzi w celu rozpatrzenia uprawnień do świadczeń polskich.

  Szczegółowe informacje dotyczące stosowania postanowień polsko-kanadyjskiej umowy o zabezpieczeniu społecznym w zakresie świadczeń z ubezpieczenia emerytalno-rentowego i z ubezpieczenia wypadkowego oraz procedur wykonawczych i formularzy łącznikowych będzie można uzyskać w:

  • w I Oddziale ZUS w Łodzi - Wydziale Realizacji Umów Międzynarodowych (ul. Zamenhofa 2, 90-431 Łódź, tel. +48  22 560 16 00 - koszt połączenia wg umowy klienta z operatorem  telekomunikacyjnym
  • w Departamencie Rent Zagranicznych Centrali ZUS (ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa, tel. 0-0048 22 667 2620, 667 2621, fax: 0-048 22 667 2625, e-mail:  drz@zus.pl)

  Dodatkowo informujemy, że Konsulaty RP na terenie Kanady nie pośredniczą w realizacji świadczeń przysługujących na podstawie w/w umowy.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: