close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • ROSZCZENIA ALIMENTACYJNE

 • DOCHODZENIE ALIMENTÓW OD OSÓB ZAMIESZKAŁYCH WE WSKAZANYCH   PROWINCJACH KANADY

  Z uwagi na istnienie wzajemności pomiędzy RP a rządami prowincji Kanady: Alberta Manitoba, Nowy Brunszwik, Nowa Szkocja, Ontario, Saskatchewan, Terytoria Północno-Zachodnie, Wyspa Księcia Edwarda w zakresie uznawania orzeczeń sądowych w sprawach ze stosunków rodzinnych uwzględniających roszczenia o alimenty, możliwe jest dochodzenie alimentów od osoby zamieszkałej w jednej z wyżej wymienionych prowincji, na wniosek osoby uprawnionej, zamieszkałej w kraju.  W tym celu niezbędne jest w Polsce:

  1. Uzyskanie wyroku zasądzającego alimenty od osoby zamieszkałej w Kanadzie.
  2. Złożenie do sądu okręgowego wniosku o stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polskiego i o jego przymusowe wykonanie, adresowanego do sądu miejsca zamieszkania zobowiązanego (lub oświadczenie pisemne do protokołu sądowego).
  3. Dołączenie odpisu wyroku orzekającego alimenty z uzasadnieniem, opatrzonego klauzulą o jego prawomocności i wykonalności (te dokumenty przygotowuje sąd wydający orzeczenie na wniosek osoby występującej o alimenty).
  4. Dołączenie uwierzytelnionych odpisów dokumentów potwierdzających, że pozwanemu, który nie wziął udziału w postępowaniu przed sądem, zostało we właściwym czasie i we właściwy sposób doręczone wezwanie lub inne urzędowe zawiadomienie o wszczęciu postępowania (te dokumenty przygotowuje sąd wydający orzeczenie).
  5. Dołączenie pisemnego oświadczenia złożonego przed notariuszem o wysokości zaległych i bieżących alimentów.
  6. Jeżeli w wyroku orzekającym alimenty zostały zasądzone koszty sądowe na rzecz Skarbu Państwa od dłużnika przebywającego za granicą, sąd dołączy do wniosku wierzyciela również wniosek o ściągnięcie tych kosztów, a także kosztów tłumaczenia wniosków wierzyciela i sądu oraz załączników.

  Wzory wniosków, a także wykaz dokumentów, które muszą zostać dołączone posiadają sądy okręgowe i tam należy się zwracać (każdorazowo do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania w Polsce uprawnionego do alimentów). Sądy okręgowe udzielają zgłaszającym się osobom uprawnionym do alimentów wyczerpujących informacji o czynnościach niezbędnych do wykonania wyroku za granicą.
  Sąd okręgowy bada prawidłowość złożonego wniosku i dołączonych doń dokumentów oraz zarządza na koszt Skarbu Państwa tłumaczenie ich na język angielski i legalizację przez Ambasadę Kanady w Warszawie.
  Tak opracowane dokumenty są przesyłane przez sąd do określonej prowincji za pośrednictwem właściwego polskiego urzędu konsularnego.
  Kanadyjski sąd prowincjonalny, do którego wpływa wniosek o uznanie orzeczenia sądu polskiego w sprawie alimentacyjnej, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego dokonuje rejestracji takiego orzeczenia i zawiadamia o tym stronę zobowiązaną do świadczeń alimentacyjnych. Od dnia przyjęcia zawiadomienia o wydaniu takiego orzeczenia przez zobowiązanego (data przyjęcia pisma lub przyjęcia do wiadomości), orzeczenie to staje się również orzeczeniem sądu prowincjonalnego Kanady ze wszystkimi konsekwencjami dla strony zobowiązanej (może złożyć środek zaskarżenia - apelację). Jednakże dopiero po wyczerpaniu drogi odwoławczej orzeczenie staje się wykonalne i może nastąpić płatność alimentów.
  W praktyce może się także okazać, że mimo to alimenty nie są płacone i wówczas potrzebne będzie podjęcie dodatkowych kroków w celu wyegzekwowania alimentów poprzez wszczęcie sądowego postępowania egzekucyjnego w miejscu zamieszkania zobowiązanego.
  Szersza informacja na temat możliwości dochodzenia świadczeń alimentacyjnych od osób zamieszkałych we wskazanych prowincjach Kanady dostępna jest w sądzie okręgowym w Polsce.

  Brytyjska Kolumbia i Quebek

  Realizacja świadczeń alimentacyjnych przez zobowiązanych zamieszkujących na terenie prowincji Brytyjska Kolumbia i Quebek może odbywać się tylko na zasadzie dobrowolnego poddania się obowiązkowi alimentacyjnemu.

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: