close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 7 września 2018

  Referat konsularny Ambasady RP w Ottawie zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje i środowiska polonijne do składania propozycji projektów polonijnych na rok 2019, dofinansowywanych ze środków polonijnych będących w dyspozycji Konsulatu.

  Propozycje projektów powinny wpisywać się w założenia „Rządowego programu współpracy z Polonią i Polakami za granicą w latach 2015-2020” (dokument dostępny jest pod adresem https://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/polonia/rzadowy_program_wspolpracy_z_polonia/).

   

  Zgłaszane propozycje powinny w szczególności realizować następujące cele założone w Programie:

   

  1. Wspieranie nauczania języka polskiego oraz nauczania w języku polskim, propagowanie wiedzy o Polsce (wspieranie nauki języka w szkołach publicznych innych państw, tworzenie szkół społecznych).
  2. Zachowanie i umacnianie polskiej tożsamości i zapewnienie możliwości uczestnictwa w polskiej kulturze narodowej (oferty kulturalne, udział w przedsięwzięciach promujących kulturę narodową).
  3. Wzmacnianie pozycji środowisk polonijnych przez podnoszenie efektywności ich działania, pobudzanie aktywności i udziału w życiu publicznym w krajach zamieszkania oraz popularyzowanie wiedzy o przysługujących im prawach (organizacje polonijne, ochrona praw mniejszości polskich).
  4. Wspieranie powrotów Polaków do kraju, tworzenie zachęt do osiedlania się w Polsce osób polskiego pochodzenia (polityka informacyjna na temat np. spraw podatkowych i emerytalnych).
  5. Rozwój kontaktów – młodzieżowych, naukowych, kulturalnych, gospodarczych i sportowych oraz współpracy samorządów – z Polską.

   

  Organizacje i podmioty zainteresowane realizacją takich projektów proszone są o przesłanie – w terminie do 30 września 2018 r. pocztą elektroniczną na adres: ottawa.amb.wk@msz.gov.pl – propozycji projektu zawierającej następujące elementy:

   

  1. nazwę projektu;
  2. całkowity koszt projektu wraz ze wskazaniem wnioskowanej kwoty dofinansowania projektu ze środków Referatu konsularnego w Ottawie (uwaga: przy ocenianiu propozycji projektów istotne znaczenie będzie miał wkład własny – finansowy lub rzeczowy – wnioskodawcy w realizację danego projektu; w przypadku takiego wkładu prosimy o wskazanie innych źródeł finansowania lub opisanie wkładu rzeczowego) i ze wskazaniem podziału kosztów realizacji projektu na poszczególne składowe;
  3. miejsce i termin realizacji projektu (w przypadku braku możliwości podania dokładnej daty projektu prosimy o wskazanie przybliżonego terminu jego realizacji);
  4. cel projektu (jakie efekty, korzyści dla Polonii ma przynieść realizacja projektu);
  5. krótki opis projektu (opis najważniejszych działań przewidzianych w ramach realizacji projektu);
  6. charakterystyka i liczba planowanych adresatów projektu;
  7. wskazanie jednego z priorytetów w/w Programu, którego dotyczy dany projekt wraz z uzasadnieniem, w jaki sposób projekt wpisuje się w dany priorytet.

   

  Propozycje projektów nie powinny dotyczyć inicjatyw z obszaru dyplomacji kulturalnej lub publicznej.

   

  Prosimy o możliwie wczesne informowanie nas o projektach i nie czekanie „do ostatniej chwili”. Zachęcamy do roboczych kontaktów z Referatem konsularnym w Ottawie, nawet przed złożeniem ostatecznej wersji projektu. Pozwoli to wyeliminować zawczasu ewentualne błędy lub nieścisłości w zgłaszanych propozycjach.

   

  Nie możemy zagwarantować, że wszystkie propozycje projektów zostaną zatwierdzone.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: