close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • SPRAWY OBYWATELSKIE

 • Obywatelstwo polskie  

   

  Zagadnienia nabycia obywatelstwa polskiego i jego utraty reguluje ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 roku o obywatelstwie polskim (Dz.U. z 2012r. poz. 161).

   

  Obywatel polski może posiadać równocześnie obywatelstwo polskie i obywatelstwo państwa obcego, ale nawet wówczas posiada wobec Rzeczypospolitej Polskiej takie same prawa i obowiązki, jak osoba posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie, tj. nie może wobec władz polskich powoływać się ze skutkiem prawnym na posiadane równocześnie obywatelstwo obce lub na wynikające z niego prawa i obowiązki.

   

  Nabycie obywatelstwa polskiego:

   

  • Urodzenie z rodziców, z których co najmniej jedno posiada obywatelstwo polskie – Prawo krwi/Ius Sanguinis

  Dziecko nabywa – z mocy prawa – obywatelstwo polskie przez urodzenie z rodziców, z których co najmniej jedno posiada obywatelstwo polskie, bez względu na miejsce urodzenia dziecka w Polsce czy za granicą. (Art. 14 pkt 1ustawy o obywatelstwie polskim).

   

  • Urodzenie lub znalezienie dziecka na terytorium Polski – Prawo ziemi/Ius Soli

  Zasada ta ma zastosowanie, gdy dziecko urodzi się lub zostanie znalezione na terytorium RP, a oboje rodzice są nieznani lub obywatelstwo ich jest nieokreślone, bądź nie mają żadnego obywatelstwa (Art. 14 pkt 2 oraz art.15 ustawy o obywatelstwie polskim). Dziecko takie z mocy prawa nabywa obywatelstwo polskie.

   

  • Przysposobienie pełne – Adopcja

  Dziecko przysposobione przez osobę lub osoby posiadające obywatelstwo polskie, nabywa to obywatelstwo, jeżeli przysposobienie pełne nastąpiło przed ukończeniem przez niego 16 lat. W tym przypadku przyjmuje się, że małoletni cudzoziemiec nabył obywatelstwo polskie z dniem urodzenia. Dziecko takie nabywa obywatelstwo polskie z mocy prawa.

   

  Nadanie obywatelstwa polskiego

  Cudzoziemcowi może zostać nadane obywatelstwo polskie przez Prezydenta RP

   

  Przywrócenie obywatelstwa polskiego

  Cudzoziemcowi może zostać przywrócone obywatelstwo polskie decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych

   

  Uznanie za obywatela polskiego

  Cudzoziemiec mieszkający w Polsce może zostać uznany za obywatela RP. Decyzję o uznaniu za obywatela RP wydaje Wojewoda właściwy do miejsca zamieszkania. Konsul RP nie przyjmuje wniosków o uznanie za obywatela RP.

   

  Poświadczenie posiadania obywatelstwa polskiego

   

  Zrzeczenie się obywatelstwa polskiego

   

  Pomocne pytania i odpowiedzi

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: