close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • KARTA POLAKA

 • ZMIANY W USTAWIE O KARCIE POLAKA

   

  13 maja 2016 r. Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o Karcie Polaka. Ustawa dokonuje szeregu zmian w dotychczasowych przepisach wprowadzając nowe rozwiązania, postulowane przez Polaków ze Wschodu.

   

  Ustawodawca zdecydował się wprowadzić szereg rozwiązań ułatwiających podjęcie decyzji o osiedleniu się w Polsce. Posiadacze Karty Polaka będą mogli otrzymać zezwolenie na stały pobyt i kartę stałego pobytu za darmo. Otrzymując je będą musieli jednak zwrócić Kartę Polaka. Osoby, które na podstawie posiadanej Karty Polaka otrzymają prawo do osiedlenia się na terenie Polski, otrzymują także prawo by po roku od otrzymania karty stałego pobytu ubiegać się o uznanie za obywatela polskiego.

   

  Członkowie rodziny posiadacza Karty Polaka, którzy sami nie posiadają Karty otrzymać będą mogli wizę umożliwiającą wjazd do Polski, a następnie zgodnie z zasadą łączenia rodzin wystąpić o pozwolenie na pobyt czasowy, który następnie uprawniał będzie na ogólnych zasadach do uzyskania pobytu stałego.

   

  Ponadto posiadacze Karty Polaka, którzy złożą w urzędzie wojewódzkim wniosek o zezwolenie na stały pobyt będą mogli ubiegać się o przyznanie świadczenia pieniężnego na okres do 9 miesięcy – świadczenie to przyznawać i wypłacać będzie starosta powiatu, na terenie którego osoba zamieszkała. Świadczenie przysługiwać będzie na każdego członka rodziny wnioskodawcy, przy czym w ciągu pierwszych trzech miesięcy wnioskodawca i jego małżonek otrzymają świadczenie w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, zaś na każde dziecko połowę tej kwoty, w kolejnych miesiącach świadczenie będzie wynosić 60% ww. wysokości – czyli odpowiednio 30% i 15% minimalnego wynagrodzenia. Możliwość ubiegania się o świadczenie pieniężne przysługiwać będzie dopiero od 1 stycznia 2017 r.

   

   

   

  1-3 miesiąc

  4-9 miesiąc

   

  % minimalnego wynagrodzenia

  kwota *

  % minimalnego wynagrodzenia

  kwota *

  Wnioskodawca i małżonek

  50%

  925 zł

  30%

  555 zł

  Dziecko

  25%

  462,50 zł

  15%

  277,50 zł

   

   

  *) wysokość kwoty świadczenia wyliczona na podstawie obowiązującego w 2016 r. minimalnego wynagrodzenia wynoszącego 1850 zł.

   

  Świadczenie pieniężne wypłacane będzie w celu ułatwienia utrzymania się w Polsce w pierwszych miesiącach po osiedleniu i nie będzie zależne od uzyskiwania innych dochodów w tym okresie. Ponadto osoby, które na podstawie przepisów o pomocy społecznej otrzymywać będą innego rodzaju świadczenia nie będą one wliczać ww. świadczenia do uzyskiwanego dochodu. Możliwość odebrania świadczenia wynikać będzie jedynie z ewentualnego otrzymania odmowy przyznania prawa do stałego pobytu (możliwe jest to jednak w bardzo ograniczonych przypadkach, np. gdy dana osoba stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa).

   

  Ze względu na ograniczone możliwości budżetowe świadczenie pieniężne wypłacane będzie do wyczerpania środków zaplanowanych w rezerwie budżetowej na ten cel. Szczegółowe regulacje dotyczące zasad wypłacania świadczenia oraz wzorów wniosku o jego przyznanie zostaną wydane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji po wejściu w życie przepisów ustawy.

   

  Drugą istotna zmianą w ustawie jest przyznanie Radzie Ministrów uprawnienia do wskazania wybranych wojewodów jako organów przyjmujących i rozpatrujących wnioski o przyznanie Karty Polaka od obywateli niektórych państw. Przepisy te wejdą w życie 1 stycznia 2017 r., wtedy też Rada Ministrów wyda stosowne rozporządzenie. Aktualnie trwają prace analityczne mające na celu zdecydowanie, które urzędy wojewódzkie i wobec obywateli których państw, otrzymają ww. uprawnienie.

   

  Poprzez opisane wyżej zmiany w ustawie Państwo Polskie tworzy kompleksowy mechanizm wsparcia osiedlania się w Polsce osób polskiego pochodzenia z państw byłego Związku Sowieckiego. Jednocześnie wszystkie mechanizmy wspierania i podtrzymywania tożsamości narodowej Polaków tam zamieszkałych oraz wspierania i rozwoju aktywności polskich mniejszości narodowych będą utrzymane. Opisane nowe mechanizmy nie mają bowiem na celu zmiany nastawienia Polski do podtrzymywania polskiej identyfikacji tych osób ale pozostawienie im wyboru pomiędzy dalszym zamieszkiwaniem na ziemi ojców ze wsparciem ze strony Państwa Polskiego, a osiedleniem się w Rzeczypospolitej Polskiej.

   

  Nowelizacja ustawy wprowadza też szereg zmian organizacyjnych dotyczących kwestii procedur administracyjnych – większość aktów wykonawczych wydawanych dotychczas przez Prezesa Rady Ministrów lub Radę Ministrów wydawać będzie koordynujący pracę konsulów Minister Spraw Zagranicznych. MSZ będzie też odpowiadać za obsługę Rady ds. Polaków na Wschodzie (organu odwoławczego w procedurze o przyznanie Karty Polaka) oraz za prowadzenie przewidzianych w ustawie rejestrów Kart Polaka.

   

  Z wszystkimi zamianami w ustawie o Karcie Polaka można się zapoznać czytając treść nowelizacji:

  http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/753/1


  Karta Polaka jest dokumentem potwierdzającym przynależność do Narodu Polskiego.

  Posiadaczowi Karty przysługują uprawnienia wynikające z ustawy o Karcie Polaka uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 07.09. 2007 r. z późniejszymi zmianami.

  Postępowanie w sprawie uzyskania Karty Polaka

  Kartę przyznaje konsul polski właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o Kartę Polaka, w drodze decyzji administracyjnej. Wniosek o Kartę Polaka należy złożyć na piśmie i w obecności konsula potwierdzić podstawową znajomość języka polskiego oraz znajomość i kultywowanie polskich tradycji i zwyczajów. Czynności wykonywane przez konsula w związku ze złożeniem przez wnioskodawcę wniosku i wydanie decyzji o przyznaniu Karty Polaka są wolne od opłat konsularnych.

  Do wniosku trzeba dołączyć kopię ważnego dokumentu, potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo oraz dokumenty i inne dowody potwierdzające spełnianie warunków, o których mowa w art.2 ust.1 i 2 powoływanej ustawy.

  W przypadku małoletniego przyznaje się Kartę Polaka na wniosek rodziców, gdy oboje rodzice mają Kartę Polaka lub ma ją jedno z rodziców i drugie w obecności polskiego konsula wyraża zgodę na wydanie dziecku Karty Polaka, chyba, że drugiemu z rodziców nie przysługuje władza rodzicielska.

  Karta Polaka jest ważna przez 10 lat od daty jej przyznania. Najpóźniej trzy miesiące przed terminem upływu ważności Karty Polaka trzeba wystąpić o jej przedłużenie o kolejne 10 lat.Karta Polaka przyznana osobie która ukończyła 65 lat jest ważna na czas nieoznaczony. Karta Polaka traci także ważność w przypadku, gdy jej posiadacz uzyska obywatelstwo polskie lub osiedli się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

  Osoba, która ma Kartę Polaka:

   

  • może bez opłat otrzymać wizę pobytową długoterminową uprawniającą do wielokrotnego przekraczania granicy Rzeczypospolitej Polskiej;
  • może podejmować na terenie Rzeczypospolitej Polskiej legalną pracę bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę;
  • może prowadzić w Polsce działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele polscy;
  • może w Polsce korzystać z bezpłatnego systemu oświaty;
  • może w stanach nagłych korzystać w Polsce z bezpłatnej opieki zdrowotnej na takich samych zasadach jak obywatele polscy;
  • może za darmo zwiedzać muzea państwowe w Polsce;
  • może w pierwszej kolejności ubiegać się o środki finansowe z budżetu państwa polskiego lub z budżetu samorządów gmin w Polsce przeznaczone na wspieranie Polaków za granicą.

  UWAGA! Posiadacz Karty Polaka nie uzyskuje polskiego obywatelstwa, nie ma prawa do osiedlenia się (stałego pobytu) w Polsce. Karta Polaka nie zastępuje wizy i nie uprawnia do przekraczania granicy.

   


  KOMU MOŻE BYĆ PRZYZNANA KARTA POLAKA

   

  Karta Polaka może zostać przyznana osobie, posiadającej w dniu złożenia wniosku obywatelstwo jednego z państw dawnego ZSRR, bądź posiadającej status bezpaństwowca w jednym z tych krajów, i spełni łącznie następujące warunki:

  • wykaże swój związek z polskością przez przynajmniej podstawową znajomość języka polskiego, który uważa za język ojczysty oraz znajomość i kultywowanie polskich tradycji i obyczajów;
  • w obecności konsula Rzeczypospolitej Polskiej złoży pisemną deklarację przynależności do Narodu Polskiego;
  • wykaże, że co najmniej jedno z jej rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej lub posiadało obywatelstwo polskie albo przedstawi zaświadczenie upoważnionej organizacji polskiej na Ukrainie, potwierdzające aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej przez okres co najmniej ostatnich 3 lat. Organizacjami upoważnionymi do wystawiania takiego zaświadczenia na Ukrainie są: Federacja Organizacji Polskich na Ukrainie oraz  Związek Polaków na Ukrainie.

  Komu nie może zostać przyznana Karta Polaka?

  Osobie która posiada obywatelstwo polskie lub zezwolenie na osiedlenie się w Rzeczypospolitej Polskiej (posiada kartę stałego pobytu). Nie mogą uzyskać Karty Polaka osoby repatriowane (przesiedlone), z terytorium Polski na mocy umów zawartych przez Polskę w latach 1944-1957 z republikami radzieckimi Białorusi, Litwy i Ukrainy oraz z ZSRR, do jednego z tych państw.

   


  WIZY DLA POSIADACZY KART POLAKA:

   

  Osoby posiadające Kartę Polaka mogą ubiegać się o wydanie bezpłatnej wizy krajowej (polskiej) - ważnej na rok z okresem pobytu 365 dni. 

   

  W celu złożenia wniosku o wizę krajową posiadacze KP powinni skorzystać z opcji „Wiza krajowa - WYPEŁNIJ FORMULARZ” na stronie www.e-konsulat.gov.pl.

   

  Posiadacze Karty Polaka, ich współmałżonkowie oraz niepełnoletnie dzieci mogą podawać dokumenty w celu uzyskania wizy bez uprzedniej rejestracji w konsulacie.

   

  Kryteria wypełnienia wniosku:

      - przy wypełnianiu wniosku należy wypełnić wszystkie punkty, w tym punkty z danymi osoby/instytucji  w RP, która jest celem wizyty;

     - nie dopuszcza się korzystania ze znaków „N/A”, „-” dla ominięcia któregoś z punktów;

     - wniosek zarejestrowany czy wypełniony przez system  e-konsulat nie podlega redagowaniu przez inne programy;

     - nie dopuszcza się odręcznego dopisywania danych;

     - wszystkie dane w wniosku powinny zgadzać się z dokumentami załączonymi do niego.

   

  Nie są przyjmowane wnioski:

        - odręcznie wypełnione;

        - z wniesionymi poprawkami;

        - niekompletnie wypełnione.

   


  PRZYKŁADOWE POWODY ODMOWY PRZYZNANIA KP

   

  • Wnioskodawca nie spełnia głównych warunków przyznania Karty Polaka (przynależność do Narodu Polskiego, podstawowa znajomość języka polskiego oraz znajomość i kultywowanie polskich tradycji i zwyczajów).
  • Wnioskodawca złożył wniosek lub dołączył do niego dokumenty zawierające nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe informacje;
  • Wnioskodawca w rozmowie przed konsulem zeznał nieprawdę lub zataił prawdę lub w celu użycia jako autentyczny, podrobił lub przerobił dokument albo użył takiego dokumentu jako autentycznego;
  • Wnioskodawca lub jego wstępni repatriowali się z Polski na podstawie umów zawartych przez Polskę w latach 1944-1957 z radzieckimi republikami Białorusi, Ukrainy, Litwy lub z b. ZSRR
   do jednego z tych państw;
  • Wnioskodawca nabył obywatelstwo polskie lub zezwolenie na osiedlenie się w Polsce
    (tj. kartę stałego pobytu).
  • Przemawiają za tym względy obronności, bezpieczeństwa albo ochrony porządku publicznego RP;
  • Wnioskodawca działa lub działał na szkodę podstawowych interesów RP.

   

  Od decyzji odmownej konsula przysługuje odwołanie, które wnosi się za pośrednictwem konsula w terminie 30 dni od daty doręczenia decyzji, do Rady ds. Polaków na Wschodzie.

   


  DOKUMENTY DO POBRANIA
   
   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: